מדיניות אבטחת (פרטיות) מידע ומדיניות Cookies

מדיניות אבטחת מידע אישי ומדיניות עוגיות של קרדיטפלייס

מדיניות אבטחת מידע זו (להלן: "המדיניות") חלה על כל פעולות קרדיטפלייס בע"מ (להלן: "קרדיטפלייס" או "אנחנו") בנוגע להגנת מידע אישי שקרדיטפלייס אוספת, מעבדת ושומרת במהלך פעילותה העסקית, לרבות באמצעות אתר האינטרנט שלה (להלן: "אתר האינטרנט"), וכן כל ממשקים אלקטרוניים עם נושאי מידע.

קרדיטפלייס הנה חברה פרטית הרשומה בישראל, אשר משרדיה הראשיים נמצאים ברח' אריה שנקר 3, הרצליה, תל אביב 46120, ישראל. לשאלות בנוגע לאיסוף, עיבוד ושימוש במידע אישי אודותיך (כפי שיוסבר להלן) נא פנה אלינו באמצעות:  info@Creditplace.com.

מדיניות זו מופנית לכל המגדרים.

 1. עקרונות כלליים
  1. אנו בקרדיטפלייס מאמינים כי חשוב להגן על המידע האישי שלך. מדיניות זו מספקת הסבר אודות זכויותיך בנוגע למידע האישי אותו אנו אוספים, מעבדים ומשתמשים במסגרת פעילותנו העסקית השוטפת, לרבות באמצעות אתר האינטרנט, וכן אמצעי ההגנה המשמשים אותנו להגנה על זכויותיך. המדיניות חלה על שימושה של  קרדיטפלייס בעוגיות ומעקב אחר ממשקי האינטרנט, כמפורט במדיניות העוגיות להלן.
  2. המידע האישי אודותיך נאסף ומאוחסן כדין, בהגינות ובשקיפות על ידי קרדיטפלייס. במסגרת עיבוד המידע אנו פועלים בתום לב, באופן מידתי, ותוך שימוש באמצעים טכניים וארגוניים הולמים; ולצורך צמצום הסיכונים הכרוכים בעיבוד המידע.
  3. לתשומת לבך איסוף, עיבוד והשימוש במידע האישי שלך עשוי להיות מבוצע על ידי מעבדי מידע חיצוניים מטעמנו, במהלך פעילותה העסקית השוטפת של קרדיטפלייס ומתן השירותים לך על ידינו.  במסגרת הסכמינו עם מעבדי מידע חיצוניים כאמור, אנו מוסרים להם הודעה אודות הדרישה לציית לכללי וחוקי אבטחת מידע רלבנטיים החלים על השירותים אותם הם מספקים לנו.
  4. 1.4    אנו רשאים לתקן מדיניות זו מעת לעת, ושינויים כאמור ייכנסו לתוקף מהמועד בו נודיעכם אודות שינויים ו/או עדכונים כאמור, באתר האינטרנט או באופן סביר אחר.
  5. לנושאי מידע מהאיחוד האירופי – זכויותיכם על פי ה- GDPR (General Data Protection Regulation) נשמרות על ידי קרדיטפלייס על פי העקרונות המפורטים להלן. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לזכויות על פי ה-GDPR באמצעות כתובת הדוא"ל: info@creditplace.com.
 2. זכויות נושאי מידע
  בכפוף לדין החל הקובע את הסטטוס שלך כנושא מידע וסמכות השיפוט בה הנך נמצא, עשויות לעמוד לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי אותו אנו מעבדים, כולן או חלקן:
  1. הסכמה: בנוגע לנושאי מידע שעבורם עיבוד בהסכמה מפורשת הנו רלבנטי, אנו נעבד מידע אישי אך ורק אם הסכמת לעיבוד כאמור, אלא אם נהיה מורשים או מחויבים על פי דין לאסוף ולעבד מידע אישי הנוגע לך; המידע יעובד אך ורק על סמך הסכמתך מדעת, ותשמש אך ורק למטרות המצוינות בהליך ההסכמה (לדוגמה, על מנת לשלוח ניוזלטרים של קרדיטפלייס וכדומה) ובמסגרת האמור להלן.
  2. ביטול הסכמה – הנך רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת, באמצעות מסירת הודעה ישירה באמצעות כתובת הדוא"ל info@creditplace.com. עם קבלת בקשתך, ובכפוף לחוקים החלים, אנו נמחוק את המידע שלך, אלא אם אנחנו מחויבים או רשאים על פי דין להחזיק בו ובכפוף להסכמת לעיבודו, לרבות לצורך המטרות העסקיות הלגיטימיות של קרדיטפלייס. ביטול הסכמתך לא ישפיע בכל אופן על חוקיות עיבוד המידע האישי שלך, אשר בוצע לפני ביטול כאמור.  
  3. מזעור עיבוד המידע – אנו מעבדים ושומרים את המידע האישי שלך במידה המינימלית האפשריתהנדרשת לצורך מתן השירותים על ידינו.
  4. "הזכות להישכח" – בכפוף לכל החוקים הרלבנטיים, לרבות חוקי מס, באפשרותך לבקש למחוק את כל או חלק מהמידע אשר מחוזק בידי קרדיטפלייס. לאחר קבלת בקשתך באמצעות כתובת הדוא"ל  info@creditplace.com, אנו נסיר את המידע האישי שלך מרשומותינו, בהקדם האפשרי וכאשר הדבר יתאפשר מבחינה טכנית, אלא אם קיים אינטרס משפטי גובר או בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע. עליך להבין כי במקרה של מחיקת מידע אישי על פי בקשתך, ייתכן כי קרדיטפלייס לא תוכל לספק שירותים באמצעות אתר האינטרנט וממשקים אחרים, באופן מלא או באופן חלקי. בבקשתך למחוק מידע, הנך מסכים ומוותר באופן בלתי חוזר על כל תביעה נגד אי יכולתה של קרדיטפלייס לספק את השירותים האמורים, או כל הפרעה או תקלה הנובעים בשל כך. כמו כן, דע כי בקשת המחיקה שלך עשויה להידחות על ידי  קרדיטפלייס בשל היעדר מסירת מידע רלבנטי על ידך.
  5. "הזכות לתיקון מידע" – באפשרותך לבקש לתקן את כל או חלק מהמידע אשר מחוזק בידי קרדיטפלייס. בעת שנקבל את בקשתך באמצעות כתובת הדוא"ל  info@creditplace.com, אנו נתקן את המידע האישי שלך בהקדם האפשרי שניתן וכאשר הדבר יתאפשר מבחינה טכנית, אלא אם ישנו אינטרס משפטי גובר או בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע. בבקשתך לתקן מידע, הנך מסכים ומוותר באופן בלתי חוזר על כל תביעה נגד אי יכולתה של קרדיטפלייס לספק את השירותים האמורים, או כל הפרעה או תקלה הנובעים בשל כך. כמו כן, דע כי בקשת התיקון שלך עשויה להידחות על ידי  קרדיטפלייס בשל היעדר מסירת מידע רלבנטי ו/או מספיק על ידך.
  6. שקיפות וניידות המידע האישי – הנך רשאי לבקש מקרדיטפלייס מידע אודות סוג המידע האישי שלך המעובד על ידינו. כמו כן, הנך רשאי לקבלו באופן מקובל וממחושב, בכפוף לשיקולי היתכנות טכנית וחוקיות. אנא שלח את בקשתך באמצעות כתובת הדוא"ל  info@creditplace.com.
  7. קבלת החלטות אוטומטית על בסיס מידע אישי – אף שמדובר במצב נדיר, אנו רשאים לקבל החלטות בנוגע ליחסינו העסקיים עמך על סמך פעולות עיבוד אוטומטיות ללא התערבות אנושית. אנו מתחייבים לתת לך הזדמנות להתערבות אנושית בהחלטה כאמור, להביע את עמדתך ולקבל הסבר להחלטה. אנא שלח את בקשתך בנוגע לקבלת החלטות באופן אוטומטי באמצעות כתובת הדוא"ל  info@creditplace.com.
  8. מידע אישי בנוגע לילדים וקטינים – איננו אוספים או מעבדים ביודעין מידע אישי בנוגע לילדים וקטינים מתחת לגיל 16, אלא אם נחויב לעשות זאת על פי דין. אם ייוודע לנו כי מידע אישי הועבר לנו או נאסף על ידינו בנוגע לילדים וקטינים מתחת לגיל 16 ללא הסכמה מדעת של הורה או משמורן חוקי, אנו נמחוק מידע אישי כאמור ללא עיכוב מיוזמתנו. אנא העבר כל סוג של בקשות בעניין זה באמצעות כתובת הדוא"ל info@creditplace.com.
  9. במסגרת יישום זכויות אבטחת מידע אלו קרדיטפלייס מחויבת להגיב לבקשותיך בהקדם ובשקיפות. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לזכויות אלו, באמצעות כתובת הדוא"ל: info@Creditplace.com.
 3. מדוע משתמשת קרדיטפלייס במידע האישי שלך
  1. קרדיטפלייס עושה שימוש במידע האישי שלך על מנת לספק את השירותים שהתבקשו על ידך ועל מנת לעבד את בקשותיך ופניותיך.
  2. כמו כן, המידע האישי שלך משמש לצורך עוגיות ומעקב במסגרת אתרי האינטרנט והיישומים, על מנת לבדל אותך ממשתמשים אחרים, על מנת לשפר את השימוש בממשקים, ועל מנת להבטיח כי התוכן באתר ובממשקים רלבנטיים אחרים מוצג באופן היעיל ביותר עבורך.
  3. מידע נוסף אודות השימוש בעוגיות ובמעקב מופיע במדיניות העוגיות שלנו, להלן.
 4. סוגי המידע האישי הנאסף על ידינו וכיצד אנו משתמשים בו
  1. המידע האישי הנאסף על ידי קרדיטפלייס ואשר משמש אותה מוגבל אך ורק למידע הנחוץ על מנת לספק לך את השירותים הניתנים על ידינו במהלך פעילותנו העסקית השוטפת, בכפוף לחובות אבטחת המידע הרלבנטיות וכן חובות רגולטוריות אחרות. הגישה למידע שלך, לרבות גישה פיזית, מוגבלת אך ורק לעובדי קרדיטפלייס ולצדדים שלישיים אשר התקשרו עמנו בהסכם ואשר משתמשים בו אך ורק למטרות המפורטות להלן.
  2. עשויות להיות נסיבות נדירות שבהן נעבד מידע אישי רגיש, על מנת לספק לך שירותים בתחום הפעילות הנוכחי שלנו. במקרה שכזה, נשתמש במידע זה אך ורק למטרות אלו, ונמחוק אותו בעת שתיפסק המטרה אשר בנוגע לה אספנו או עיבדנו את המידע, אלא אם ישנה חובה משפטית לא למחוק מידע זה.
  3. המידע הנאסף והמעובד הנו כללי באופיו (לדוגמה, למטרות טכניות), ובהתחשב בשירותים שתבחר ושבהם תשתמש, מידע אישי כגון שמך, פרטי הקשר שלך, מספרי זיהוי מסוימים, שם ספק האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, סוג הדפדפן שלך ותוכנת המערכת שלך, וכן האתרים בהם ביקרת לפני שהועברת לאתר קרדיטפלייס, לרבות מלות המפתח ששימשו לחיפושים והאתרים אשר מהם הועברת (לדוגמה מנוע חיפוש או תוכן מקושר).
  4. עשויות להתרחש נסיבות נדירות שבהן יתרחש עיבוד אוטומטי של המידע האישי שלך. בדומה לרוב הארגונים המפעילים אתרי אינטרנט, אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בקבצי יומן. מידע זה כולל, מבלי לגרוע מכלליות האמור, כתובות IP, סוג דפדפן, ספק שירות אינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך/זמן ונתוני זרם הקלקות. אנו רשאים להשתמש במידע זה על מנת לנתח מגמות, לנהל את אתר האינטרנט, לעקוב אחר תנועת משתמשים בו ולאסוף מידע אודות בסיס המשתמשים שלנו ככלל. אנו רשאים לקשר מידע כאמור שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי, למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון על מנת לאתר ולמנוע פעילויות הונאה; וכן למטרות מותרות כדין.
  5. כאשר תקבל שירותים מקרדיטפלייס באמצעות אתר האינטרנט וממשקים אלקטרוניים אחרים, ייתכן שתופנה למעבדי מידע צד ג'. כאשר אנו נעזרים במעבדי מידע צד ג' כאמור, אנו מסתמכים על נותן השירות צד ג' על מנת לעבד מידע אישי על מנת לספק שירותים מסוימים; ואנו מבקשים מהם חוזית לציית לחוקי ותקנות אבטחת המידע ולחוקים ותקנות אחרים, החלים על שירותי העיבוד שלהם. נא בדוק את הסכם אבטחת המידע של נותן השירות הרלבנטי ואת ציותו לחוקים החלים לפני שתשתמש בשירותיו של כל מעבד מידע כאמור. האמור חל גם על כל קישורים אל ומאתרי אינטרנט של רשתות צד ג', מפרסמים וגופים קשורים. אתרי אינטרנט צד ג' כאמור כפופים למדיניות אבטחת מידע של צד ג' כאמור בלבד: עליך להיות זהיר ולבדוק את מדיניות הפרטיות של כל צד ג' כאמור ואת ציותו לחוקים, לפני שתמסור להם כל מידע אישי.
  6. לתשומת לבך, קרדיטפלייס רשאית לגלות את המידע שלך לצד ג' אם נידרש לעשות זאת על פי הדין החל, על פי צו בית משפט או תקנה ממשלתית; או אם גילוי כאמור מורשה ונחוץ בתמיכה לכל הליך פלילי או חקירה משפטית על פי החוקים והתקנות החלים.
  7. קרדיטפלייס עשויה להידרש להעביר את המידע אשר נמסר על ידך למטרות הנזכרות לעיל, לצדדים שלישיים במקומות שהנם מחוץ למדינה שבה הנך נמצא פיזית, לרבות מדינות אשר ייתכן שאינן מחילות רמה הולמת של הגנה על המידע האישי שלך בהשוואה לזו החלה במדינתך. באשרך מדיניות זו, הנך מסכים להעברת מידע כאמור בסעיף זה.
 5. אבטחת המידע האישי שלך על ידי קרדיטפלייס
  1. חברתנו נקטה בכל האמצעים הטכניים והארגוניים הסבירים והמקובלים בתעשיה, על מנת להגן על המידע האישי שלך מפני נזק, שינוי, גניבה או קבלתו על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים.
  2. אנו לא נמכור, נשתף, נעביר או נשתמש במידע הנאסף ממך למטרות אשר אינן מפורטות באופן מפורש במדיניות זו.
  3. אנו נמחק את המידע האישי שלך במידה שהמטרה העסקית אשר בנוגע לה נאסף או מעובד המידע תחדל מלהתקיים, או אם כללי אבטחת מידע חלים מחייבים אותנו למחוק מידע אישי כאמור.
  4. על אף האמור לעיל, קרדיטפלייס לא תהיה אחראית בכל אופן, לרבות מבחינה כלכלית, לכל נזקים הנובעים משימוש בלתי הולם או כל פגיעת אבטחה המביאה לידי הרס, נזק, שינוי, גילוי בלתי מורשה או גישה, מקריים או בלתי חוקיים, למידע האישי שלך. 
 6. מדיניות עוגיות  ("Cookies")
  1. מדיניות עוגיות זו חלה על כל פעולות קרדיטפלייס בנוגע לעוגיות אותן אנו אוספים ושומרים במהלך פעילותנו העסקית, לרבות באמצעות אתר האינטרנט וממשקים אלקטרוניים עם נושאי מידע, המופעלים על ידנו.
  2. הערה חשובה – שימושך באתרי קרדיטפלייס מהווה הסכמתך למדיניות עוגיות זו.
  3. מהי עוגיה (Cookie)? עוגיה הנה קובץ קטן שנשלח מאתר אינטרנט, אשר לאחר מכן נשמר בדפדפן הרשת שלך. המידע שבעוגיה יכול לשמש לצורך זיהוי שימושך האחרון בקרדיטפלייס. עוגיות אינן יכולות להתקין במכשירך תוכנות זדוניות כגון וירוסים והן אינן מאחסנות כל מידע אישי או פרטי חשבון.
  4. מדוע אנו משתמשים בעוגיות? אנו משתמשים בעוגיות על מנת לשמור על הגדרות והעדפות נבחרות של משתמשי קרדיטפלייס במהלך שימוש באתרים, לצורך שמירת העדפותיהם החוזרות ונשנות של משתמשים לצורך שימוש עתידי (לדוגמה, מיקום גאוגרפי, נגישות ובחירת והעדפת שפה), ולצורך ניתוח סטטיסטי של ביצועי אתרי האינטרנט והיישומים, ניתוח מגמות וניטור וזיהוי שגיאות.
  5. מהיכן מגיעות עוגיות? עוגיות מגיעות משני סוגי מקורות: צד א' וצד ג'. סיווג זה מתייחס לדומיין האינטרנט המציב את העוגיה.
   1. עוגיות צד ג' הנן עוגיות המוצבות על ידי דומיין שאינו האתר בו ביקר המשתמש. אם משתמש מבקר באתר אינטרנט וגוף אחר מציב עוגיה באמצעות אתר כאמור, עוגיה זו תהיה עוגיית צד ג'.
   2. עוגיות צד א' מוצבות על ידי אתר אינטרנט בו ביקר המשתמש באותה עת.
  6. בחירה בעוגיות – בעת ביקורך הראשון באתרי האינטרנט וביישומונים, תינתן לך אפשרות לאשר או לדחות את השימוש בעוגיות. כמו כן, תוכל לשלוט בשימוש בעוגיות ברמת הדפדפן האישי, והוראות לניהול השימוש בעוגיות מופיעות בדפדפנים הבאים, בכתובות:
  7. אם תבחר שלא להשתמש בעוגיות, תוכל עדיין להשתמש באתרי האינטרנט, אולם יכולתך להשתמש בחלק מהמאפיינים עשויה להיות מוגבלת או בלתי זמינה. דפדפנים רבים מאפשרים הפעלת מצב פרטיות אשר באמצעותו עוגיות נמחקות תמיד לאחר הביקור, והנך מוותר בזה באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה על כל תביעה או דרישה בעניין זה. אם ברצונך לא לקבל פרסומות על בסיס תחומי עניין, לחץ על <http://preferences-mgr.truste.com/>. אם הנך נמצא באיחוד האירופי לחץ על  <http://www.youronlinechoices.eu/>. 
  8. מצב אל תעקוב/פרטיות הנו מצב המאפשר למשתמשים לבחור אי מעקב של אתרי אינטרנט לכל מטרה שהיא, לרבות לצורך שימוש בשירותי ניתוח מידע, רשתות פרסום ופלטפורמות חברתיות.
  9. אם בחרת להפעיל את הפונקציה "do not track" בדפדפן, האתר לא יעקוב אחריך.  זאת בנוסף לבחירתך נגד צבירת וניתוח מידע עבור נתונים סטטיסטיים של אתר האינטרנט והיישומון.
  10. קטגוריות העוגיות בהן אנו משתמשים – קרדיטפלייס נותנת עדיפות גבוהה לאבטחת וסודיות המידע המאוחסן בעוגיות הקבועות המשמשות אותנו. להלן הקטגוריות של העוגיות בהן אנו משתמשים:
   • עוגיות ביצועיות – עוגיות אלו מאפשרות למפרסמים לעקוב אחר התנהגותך כמבקר באתרים, לבדוק את ביצועי האתר ולשפר את חווית המשתמש שלך.
   • עוגיות פונקציונליות – ישנם סוגי עוגיות שונים בקטגוריה זו, והן משמשות על מנת להתאים את אתר האינטרנט לשימושך האישי, תוך שימוש באופציות שיפורטו על ידך, כגון העדפות השפה שלך.
   • עוגיות מיקוד – עוגיות אלו מסייעות לך לאתר מודעות רלבנטיות עבורך. הן מסייעות לתיעוד שימושך במודעות אלו, לרבות מגבלות לגבי התדירות שתצפה בהן.
  11. שאלות? לשאלות נוספות אודות השימוש בעוגיות על ידי קרדיטפלייס, נא פנה אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל info@creditplace.com.