תקנון אתר קרדיטפלייס

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם (“האתר”) הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

ברוך הבא (“גולש” או “אתה“) לאתר www.creditplace.co.il (“האתר“). האתר מופעל על ידי קרדיטפלייס בע”מ (“החברה“). בעצם שימושך באתר וגלישתך בו הינך מסכים לתנאי התקנון המובאים להלן (“התנאים” או “התקנון“).  אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים המפורטים להלן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך הגולש באתר וכן על החברה לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה. מובהר כי התנאים המפורטים להלן באים בנוסף לכל התנאים וההסכמות המפורטים בהסכם הצטרפות ספק ו/או משקיע, ככל שנכרת כזה.

האתר הינו אתר תוכן המציע לגולשים מידע אינפורמטיבי, כתבות ופרסומות בנושאי מימון חוץ בנקאיים  (“התוכן“) .ובכפוף לתנאים שלהלן, רשאי כל גולש להיחשף לתוכן המופיע באתר. הנתונים ו/או התוכן המתפרסמים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ומטבעם הם עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת. הנתונים והתוכן מסופקים “As Is”, ולא חלה על החברה אחריות בנוגע למידת העדכניות של התוכן.

נהג בתבונה ובמשנה זהירות בתגובות ובפניות אם וככל שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום פרט כלשהו מפרטיך בו. השימוש באינטרנט בכלל ולנושאים עסקיים , מסחריים וכספיים בפרט, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד – “מחשב אישי”). עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

לאלו שיצטרפו במסגרת “הסכם הצטרפות משקיע” ו/או “הסכם ספק” ( “ההסכמים”), השימוש באתר מאפשר כניסה למערכת מתקדמת ומקוונת למסחר רציף בחשבוניות (“מערכת המסחר” “המערכת”). המערכת הינה פלטפורמה המאפשרת חיבור בין בעלי עסקים המעוניינים לקבל מימון (“ספקים“), לבין משקיעים המעוניינים ליהנות מתשואה עודפת (“משקיעים“). ספקים ומשקיעים (ביחד “משתמשים“) המעוניינים להשתמש במערכת המסחר מוזמנים להירשם ככאלו באתר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה תוענק להם האפשרות לכרות עם החברה הסכם בכפוף לתנאיו  תוענק להם הרשות להשתמש במערכת המסחר וליהנות מהשירותים אשר מציעה החברה אגב השימוש במערכת המסחר (“השירותים“). אין בתנאים המפורטים בתקנון זה כדי לגרוע מהתנאים שפורטו בהסכמים.

ההגדרות והמונחים בהסכם יפורשו כאמור בהגדרות המפורטות בתקנון זה ובהסכמים, בהתאמה.

כללי

 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש במערכת המסחר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או במערכת המסחר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה, למעט במקרה של סתירה בין התנאים לבין הסכמי המסחר, שאז יגברו הסכמי המסחר.
 3. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
 4. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמערכת המסחר הינם של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובמערכת המסחר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני ספקים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן – “המידע“).
 2. הכניסה לאתר וכל שימוש בו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
 3. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני ספקים

 1. כאמור, בין השאר, משמש האתר שער כניסה למערכת המסחר, אשר במסגרתה יפרסמו הספקים ו/או המשקיעים תוכן ומידע בקשר עם השירותים וחשבוניות ובכללם מחירים ועוד (“מידע משתמשים“). בכפוף להוראות כל דין, כל מידע המשתמשים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר העלה מידע זה לאתר או שסיפק מידע לחברה על מנת שהמידע יועלה לאתר.
 2. החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על מידע המשתמשים, המצגים והתחייבויות המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי המשתמשים ו/או כל צד ג’ ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים והמשתמשים. המידע נמסר “As-Is” וכפוף לטעות אנוש בהקלדתו ולכן לפני כל הסתמכות עליו – חלה חובת הבדיקה על המשתמש במידע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, מטעים, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.
 3. כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס”ח-2007.
 4. הגולש מבין כי מידע המשתמשים אינו באחריות החברה וכי אם החליט הגולש להסתמך על מידע המשתמשים, הוא עושה זאת על אחריותו. הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני המשתמשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מהמשתמשים.

מידע שיווקי

 1. האתר כולל מידע שיווקי של החברה. כול פרסום של דעות, חדשות, מחקרים, ניתוחים פיננסיים, כלכליים, מחירים, תשואות, היקפים ואחרים, הינו מובא לצורך מטרות שיווקיות בלבד ואינו מובא לשם תמיכה, שיכנוע או הצעה להשקעה במכשיר פיננסי כזה או אחר. מוצע לגולשים ולמשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני ההחלטה האם להשתמש במערכת המסחר וכיצד לסחור בה. המידע המובא באתר ו/או במערכת המסחר לא ייחשב כהצעה לסחור או לבצע עסקה. החברה  לא תהא אחראית לכול הפסד או נזק אשר ייגרם למי מהמשתמשים עקב השימוש במערכת המסחר.
 2. המידע המובא באתר כפוף לשינויים ועדכונים בכול זמן. על אף שהחברה עושה מאמצים להבטיח את דיוק ונכונות המידע, החברה אינה מבטיחה כי אכן המידע הינו מדויק ונכון. החברה מפרסמת את המידע כפי שהוא וללא התחייבות.

מידע מסחרי

 1. פרסום תכנים, מצגים והתחייבויות, מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן.
 2.  החברה לא תבדוק את התכנים, מצגים והתחייבויות במודעות המפורסמות והמופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל מידע לגביו יימסר לה על ידי גולש כי התגלה כלא אמין וכן של כל פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הצהרת הגולשים

 1. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית.
 2. הינך מסכים כי החברה תהא רשאית למסור פרטים בדבר זהות גולש ככל שתידרש לעשות זאת על פי כל דין.
 3. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
  • כי הוא בן למעלה מגיל 18 ובעל כשירות משפטית להתקשר בהסכם וכי הגולש הסכים לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
  • לעשות שימוש באתר אך ורק בדרך מקובלת ועל פי כל דין ולא לעשות שימוש באתר ובשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה כלשהי האסורים עפ”י כל דין;
  • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס“), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995;
 4. גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל – ייחסם, התכנים שהעלה – יוסרו, והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
 5. הגולש שיגרום במעשה או במחדל לנזק כלשהו לחברה ו/או לגורם כלשהו במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באינטרנט כסביבת עבודה חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי הבנק או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך עצם השימוש בסביבת עבודה זו מהווה הכרה בכך שאין אפשרות ליצירת הגנה מוחלטת וקיים סיכון מובנה בכך שעלולים להיגרם נזקים ו/או הפסדים, ישירים ו/או עקיפים מעצם השימוש בסביבת העבודה, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע שמועבר ו/או מוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ”ב.
 2. אספקת השירותים ע”י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, לרבות ספקי תקשורת, תשתית וכד’ והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.
 3. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש, לרבות למצגים ו/או להתחייבויות כלשהן של מי מבין “הספקים”, “המשקיעים” או “הלקוחות” ו/או המוכרים הפוטנציאלים, לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים, למכירתם, לתנאי הספקתם ולהתאמתם לדרישות ולתקנים, לחומר פרסום ולדפי מידע הקשורים בהם, אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים לרבות באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות ולרבות מקבלת או דחיית תכנים המוצעים ע”י מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים.
 4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
 5. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מצג והתחייבות, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 6. במידה והמשתמשים יתקשרו בינם ובינן עצמם ו/או עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים בינם ובין עצמם ו/או לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 7. היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש ו/או משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או מי ממועסקיה.
 8. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, מצג והתחייבות, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 9. למען הסר כל ספק, אין כל ערובה להצלחת עסקה ואין כל ביטחון בביצוע השקעה כלשהי באמצעות האתר והפלטפורמה והגולש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק או הפסד כלשהו בגין השימוש באתר, בפלטפורמה ובמערכת.

ניתוק, הפסקה ושינויים

 1. החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 1. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
 2. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. מערכת האתר שומרת על פרטיות המשתמשים והפרטים הרלבנטיים מפורטים במסמך “מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע”, המפורט בנפרד ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הסכמתך כאמור לעיל בקשר עם משלוח דיוור ופרסום מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.

Creditplace Website Terms of Use

Surfing and use of this Website, including the various services provided and/or which will be provided herein and / or through this Website from time to time (the “Website”) are subject to the following terms and conditions. Use of the Website constitutes acceptance on your part of these terms and conditions and an undertaking to act in accordance therewith.

All provisions of these Terms of Use stated in the masculine – include the feminine. All provisions of these Terms of Use stated in the singular – include the plural.

Welcome (“Surfer” or “You“) to the www.creditplace.co.il  Website (the “Website”). The Website is operated by CreditPlace Ltd. (the “Company“). By using and surfing this Website you agree to the provisions of the Terms of Use set out below (the “Terms” or “Terms of Use“). Please read them carefully, as use of the Website constitutes agreement to all the conditions.

The following conditions apply to any use you make of the Website and to the Company, including its directors, employees, shareholders and any person acting on its behalf. It is clarified that the following conditions are in addition to all the terms and agreements set forth in the Supplier and/or Investor Agreement, in so far as any such agreement is signed.

The Website is a content website that offers surfers information, articles and advertisements on non-bank financing matters (the “Content“). Subject to the conditions below, every surfer is entitled to be exposed to the content appearing in the Website. The data and/or content published in the Website were obtained in part from third parties, including from other websites and by nature may change or be updated from time to time. Data and content are provided “as is”, and the Company is not responsible for the extent to which such content is up-to-date.

Make wise and cautious use of the responses and contacts if and to the extent that you receive any following use of the Website and/or publication of any of your details therein. Use of the Internet in general and for business, commercial and financial issues in particular, exposes the user to risks arising from the structure of the Internet and use of a personal computer and/or any other terminal equipment that allows a connection to the Internet (together and separately – “personal computer“). You must keep passwords and other measures of securing information in strict confidence and prevent any unauthorized use of them and/or your personal computer.

For those who join within the framework of the “Investor’s Agreement” and/or “Supplier’s Agreement” (“the Agreements“), use of the Website allows entry to an advanced online platform for continuous trading of invoices (“the trading system“, “the system“). The system is a platform that allows a connection between business owners interested in obtaining financing (“Suppliers“), and Investors interested in enjoying excess returns (“Investors“). Suppliers and Investors (collectively “users“) who wish to use the trading system are invited to register as such on the Website and in accordance with the sole discretion of the Company they will be given the opportunity to sign an agreement with the Company and, subject to its conditions, they will be given permission to use the trading system and enjoy the services offered by the Company ancillary to use of the trading system (“the services“). Nothing in the conditions specified in these Terms of Use shall derogate from the conditions set out in the Agreements.

The definitions and terms in the agreement shall be interpreted as stated in the definitions specified in these Terms of Use and Agreements, as appropriate.

General

1.         Surfing and/or entry into the Website and/or use of the trading system reflects and constitutes your agreement to the conditions. If you do not agree to all or some of the conditions, you may not use the Website and/or trading system for any purpose. The Company reserves the right to change the Terms from time to time, in accordance with its sole discretion and without having to give any prior notice and the revised terms will be binding immediately upon their publication on the Website.

2.         In case of a conflict and/or inconsistency between the Terms and any other publication, of any kind, the provisions of the Terms shall prevail and they will be determinative, except in the case of a conflict between the Terms and Trade Agreements, in which case the Trade Agreements shall prevail.

3.         No use shall be made of any databases of the Company or any part thereof without the prior written approval of the Company.

4.         Use of the Website and anything ensuing from such use shall be subject to the laws of the State of Israel, and the District Court of Tel Aviv-Jaffa shall have the sole and exclusive jurisdiction over every matter connected therewith. The services in this Website are not offered where such use is not permitted by local law.

Intellectual Property

5.         Copyright and intellectual property in the Website and trading system are the property of the Company and/or third parties which gave the Company permission to display them within the framework of the Website and services as aforesaid. Included in this, and without derogating from the generality of the foregoing, the Company is the sole proprietor of the names and trademarks of the Website, copyright, patents and samples of the Website, whether they are registered or unregistered, trade secrets involved in operating the Website and the trading system, design of the Website, the technology involved in its operation, including but not limited to, software, applications, graphics and other files, computer codes, texts and/or any other material included therein – except for providers’ content, as this term is defined below (hereinafter – the “information“).

6.         Entry into the Website and any use thereof is subject to the conditions specified in the Terms of Use, and this includes a prohibition on copying, distributing, reproducing, publicly displaying, or disclosing to third parties the information and/or any part of it. You may not modify, publish, transmit, transfer, sell, distribute, or make any commercial use of information and/or any part thereof, without prior written permission from the Company.

7.         For the avoidance of doubt, it is hereby clarified that the Company is not responsible for any infringement or violation of any intellectual property rights whatsoever, including trademarks, copyrights and trade secrets in connection with the right given to surfers to use addresses, including domain names and email addresses.

Providers’ Content

8.         As stated, among other things, the Website serves as a gateway to the trading system, within the framework of which Suppliers and/or Investors shall publish content and information in connection with the services and invoices, including prices, etc. (“user information“). Subject to the provisions of any law, all user information is the sole responsibility of the user who uploaded this information to the Website or provided information to the Company for the information to be uploaded to the Website.

9.         The Company does not edit and/or supervise the user information, representations and undertakings uploaded to the Website and/or services by the users and/or any third party and is not responsible for such content and/or any outcome stemming from reliance on the content and/or the use thereof. However, at the request of surfers and users. The information is provided “as-is” and is subject to human error during typing and therefore before any reliance is placed on it – the user of the information is under a duty to check it. The Company reserves the right to edit, delete content and/or refuse to upload it, should it be found, at its discretion, to be misleading, harmful and/or for any other reason.  Further, the Company does not control, does not supervise and is not responsible for the information and/or services provided and/or published by others and/or through them, whether directly or indirectly, including services and content sites of others to which there are links in the Website.

10.       Any use by a third party of surfers’ content, without the permission of the proprietor of the rights, is, among other things, a violation of the Copyright Law – 2007.

11.       The surfer understands that user information is not the responsibility of the Company and that if the surfer decides to rely on user information, he does so at his own risk. The surfer undertakes to exempt the Company irrevocably, absolutely and finally from any responsibility whatsoever for any damage, loss or expense of any kind or type whatsoever, caused or which shall be caused to the surfer and related, directly or indirectly, to the user content uploaded, fed and/or appearing on the Website, including representations and/or any undertakings of any user.

Marketing Information

12.       The Website includes marketing information of the Company. All publications of opinions, news, research, financial data, economic data, prices, yields, volumes and more, are presented for marketing purposes only and are not presented as support, persuasion or an offer to invest in any financial instrument. It is recommended that surfers and users perform independent research before deciding whether to use the trading system and how to trade it. The information contained in the Website and/or trading system shall not be deemed to be an offer to trade or carry out a transaction. The Company shall not be responsible for any loss or damage caused to any user as a result of using the trading system.

13.       The information presented in the Website is subject to changes and updates at any time. Notwithstanding that the Company makes an effort to ensure the accuracy and correctness of the information, the Company does not guarantee that the information is accurate and true. The Company publishes the information as is and without obligation.

Commercial Information

14.       Publishing content, representations and undertakings, notices and/or coupons and/or promotions on the Website does not constitute a recommendation or encouragement by the Company or any of its representatives to acquire the services or products offered therein.

15.       The Company does not check the content, representations and undertakings in the notices published and appearing on the Website and is not responsible for the contents thereof. For the avoidance of doubt, the Company is not and will not be a party to any transaction as aforesaid. Surfers and registered users hereby waive any demand and/or claim against the Company and/or any of its representatives in relation to the information, publications and contents as aforesaid. However, the Company reserves the right to remove any information which a surfer has notified it is unreliable and any publication which, at its sole discretion, it finds to be offensive.

Surfers’ Declaration

16.       The services given in the Website are offered for use as is. No complaint, claim or demand shall be made against the Website owners in respect of the nature of the services offered by the Website, that they are restricted, adapted to suit your needs, or the responses resulting from the publication of details or information on your behalf on the Website. Use of the Website is performed at your full and exclusive responsibility.

17.       You agree that the Company may disclose information regarding the identity of a surfer in so far as it is required to do so under any applicable law.

18.       In addition, and without derogating from the generality of the Terms, every surfer declares and warrants to the Company as follows:

 • That he is over the age of 18 and has legal capacity to contract and that the surfer has agreed to the Terms including limitation of liability conditions as stated above;
 • That he will only make use of the Website in an acceptable way and in accordance with all applicable laws and that he will not use the Website and the services of the Company for the purpose of performing any act or activity prohibited by any law;
 • That he will not penetrate material and/or computer files unlawfully and/or transmit computer software, computer code or applications containing computer viruses, including hostile programs known as Trojans, worms, vandals, malicious applications, etc., to other computers and/or use or interfere with other computers in contravention of the Computers Law -1995.

19.       A surfer who behaves in a manner contrary to any of his obligations as described above – will be blocked, the contents which he has uploaded – will be removed, and the Company will be entitled to block him and prevent him from surfing the Website and consuming services through it. A surfer who has been blocked by the Company and/or denied entry will not be allowed to return and surf even under a different user name.

20.       A surfer who by his act or omission causes any damage to the Company and/or any entity directly or indirectly through the Website, shall compensate and indemnify the Company immediately upon receiving a demand to do so, for any damage and/or loss and/or expense of any type or nature, including legal expenses, caused or which shall be caused to the Company and/or any third party, and which are related directly or indirectly to user content appearing on the Website and any service therein, or which are related to the use made by the surfer of the Website and/or services, at the first demand of the Company, and he fully, finally, absolutely and irrevocably waives any claim or demand against the Company in connection with the said content, surfing the Website and use of the said services.

Limitation of Liability

21.       Use of the Internet as a work environment is subject to the risks inherent in the Internet and systems based on software, hardware and networks, including risks arising from malicious programs (viruses, Trojans, etc.), eavesdropping on communication lines, infiltration by hostile elements, pretense at being a bank site or other online scams and schemes. The Company invests considerable effort to protect against these risks, however, the very use of this work environment is recognition of the fact that it is impossible to create absolute protection and that there is an inherent risk of direct and/or indirect damage and/or loss being caused by the very use of the work environment, including the disclosure and/or disruption of information being transmitted and/or displayed in the systems, disruption of instructions / requests, unauthorized operations, disruptions of the operation of the Website and/or the systems and/or the reaction time thereof, including failure to perform, faulty performance and/or late implementation of an instruction / request, unavailability of any of the systems and/or Website services, etc.

22.       Provision of services by the Company depends, among other things, on third parties, including providers of telecommunications, infrastructure etc. and the Company is not responsible for any acts or omissions of third parties and will not be responsible for any loss and/or damage and/or expense caused to the surfer and/or any third party as a result of and/or in connection with any act or omission of such third parties.

23.       The Company is not responsible for the opinions and/or content and/or messages of the surfer, including any representations and/or undertakings whatsoever of any of the “Suppliers”, “Investors” or “clients” and/or potential sellers, the quality of the products and/or services offered, their sale, the conditions of supply and their suitability for requirements and standards, promotional materials and information leaflets associated with them, which are uploaded to the Website and/or any other services of the Company and is not responsible for the publication of the information contained therein and/or any other service of the Company, in public, including in the Website. In addition, the Company is not responsible for any damage and/or loss and/or expense caused to the surfer as a result of storage and/or use and/or operation of the Website and/or the services, including as a result of infringement of intellectual property, copyright, symbols and trademarks, trade secrets, patents and designs, whether they are protected or unprotected and/or as a result of violation of privacy and including as a result of the acceptance or rejection of the content offered by any of the clients and/or potential sellers.

24.       The Company does not guarantee that all links are valid and that it will be possible to reach an active website through them at all times.

25.       Any use and reliance by the surfer on any content, representation and undertaking, information, advertising, services, products, ideas and opinions displayed or published on the Website and/or in any of the services is carried out at the discretion and sole responsibility of the surfer.

26.       If the users enter into agreements with each other and/or with third parties, all terms of engagement will be agreed directly between the surfers among themselves and/or with the third parties, and the Company will not be a party to the agreement. The Company is not responsible in any way, nor shall it bear any responsibility for any damages and/or other claims asserted by surfers as a result of these agreements.

27.       In the event that the Company attempts voluntarily and as a matter of good faith, to assist in solving a problem and/or a request by a surfer and/or user, such assistance shall not be construed in any way as imposing any liability on the Company or any of its employees.

28.       Under no circumstances will the Company and/or its representatives bear any liability whatsoever for direct, indirect, punitive, incidental, special or consequential damage, and/or any other damage of any type or kind, including, without limiting the generality of the foregoing, damages for loss of use, loss of data or loss of profits, arising from or related in any way to the use of the services, in respect of delay in the use of or inability to use the supply or non-supply of services, or any information, representation and undertaking, software, products, services and related graphics obtained through use of the services, and/or otherwise arising from use of the services, whether based on agreement or on tort, whether strict liability and/or any other cause, even if the Company or its representatives became aware of the possibility of such damages.

29.       For the avoidance of doubt, there is no guarantee of the success of a transaction and no certainty in the performance of any investment through the Website and platform and the user exempts the Company from all liability for any loss or damage whatsoever in respect of the use of the Website, platform and system.

Termination, Interruption and Changes

30.       The Company may remove content and/or websites from the services, in accordance with its sole discretion and without having to notify surfers of the same, including block and/or restrict and/or terminate the provision of services in circumstances where the surfer performs an act which may cause disruption to services, other surfers or in a way which comprises a civil or criminal wrong, or in a manner which raises reasonable suspicion that the surfer is acting in a manner contrary to and/or in breach of the Terms.

In addition, the Company is entitled to disconnect or restrict or terminate the supply of the services at any time, including but not limited to, for the purpose of performing essential or immediate maintenance or construction of the systems of which it makes use, in times of national emergencies or for reasons of national security.

31.       Nothing in the blocking, termination or restriction of services, as aforesaid, shall impose any liability on the Company, and/or derogate from the surfer’s duty to act in accordance with the Terms at all times.

32.       The Company may change the structure, appearance, services on the Website, scope and availability of the services and any other aspect – and all without the need to inform the surfer. The surfer shall not have any claim and/or demand against the Company in respect of the implementation of such changes as aforesaid and/or malfunctions occurring incidentally thereto.

Privacy and Information Security

33.       The Website system preserves the privacy of the users and the relevant details are set out in the document “Preservation of Privacy Policy and Information Security“, listed separately and forming an integral part of these Terms of Use. Your consent as noted above in connection with the delivery of mailings and advertising comprises an agreement to the transmission of advertisements under the Communications (Telecommunications and Broadcasts) (Amendment No. 40) Law – 2008. It is clarified that notwithstanding your consent as aforesaid, you are entitled to revoke such consent by sending a written refusal to the Website or in the manner that the advertisement was sent to you.