Project Description

לאן אתה פונה כשהעסק שלך צריך כסף?

דיברנו הרבה על פקטורינג והסברנו בהרחבה איך עובדת השיטה, אבל מה הופך את ההשקעה בפקטורינג למשתלמת כל כך?

בכדי לענות על השאלה הזו באופן מעמיק, ראשית עלינו לומר כמה מילים על סיכון. מהו סיכון בעצם? סיכון הוא אירוע העלול להתרחש שלא על פי רצוננו או תכניותינו, ואשר טומן בחובו נזק פוטנציאלי. ככלל, הסיכון נמדד בשני פרמטרים עיקריים: האחד הוא הסתברותי, והוא מתייחס לסיכוי להתממשות הנזק; והפרמטר השני מתייחס לעוצמה – להיקף הנזק הצפוי כתוצאה מהתממשות הסיכון.

השקעות בסיכון נמוך

מובן שבעולם ההשקעות, בו אנו עוסקים, הנזק הפוטנציאלי אינו מתייחס לרכוש או לחיי אדם, אלא להשקעתנו, ובמילים פשוטות יותר: לאובדן שלה או של חלק ממנה. כפי שנאמר קודם, לסיכון שני פרמטרים עיקריים, שהם הסתברות ועוצמה, ובהתאמה לעולם המושגים שלנו – ההסתברות היא הסיכוי שנאבד את השקעתנו, ואילו העוצמה היא גודל ההשקעה, או במילים אחרות: מידת החשיפה.

למה זה חשוב? הסיכון של חברה קובע את האופן שבו שוק המימון מתייחס אליה; ככל שהסיכון של החברה גבוה יותר, כך השוק צפוי לדרוש ממנה ריבית גבוהה יותר עבור אותו מימון, מפני שמבחינת השוק מדובר בפיצוי עבור הסיכון אותו הוא נוטל. לכן, כאשר בוחנים מספר הלוואות שהיקפן ואורך חייהן זהים, פערי הריבית ביניהן מציינים את האופן שבו השוק מעריך את סיכונו של נוטל ההלוואה.

ואיך כל זה קשור אלינו? אז ככה – כפי שלמדנו במאמרים קודמים, עסקת פקטורינג משלבת סיכון של שני גורמים שונים: הספק והחייב.

הספק הוא לרוב הגורם הקטן והחלש יותר, ולכן במונחי סיכון הוא נחשב למסוכן יותר. החייב, מצדו, הוא הגורם החזק והיציב, והסיכון שלו נמוך יותר. פער הכוחות הזה בין הספק לחייב הוא שמכתיב את תנאי העסקה, וככל שהפער גדול יותר כך יש לצפות שהחייב יוכל ‘ללחוץ’ את הספק כלפי מטה במחירים ובתנאי האשראי, או בעגה המקצועית, להאריך את תקופת ה-‘שוטף פלוס’.

ואולם אותו מאזן אימה שיוצר את הקושי לספק הוא זה שהופך את ההשקעה בעסקאות פקטורינג לבוננזה: עסקת פקטורינג מציעה למשקיע את הסיכון של החייב (מפני שהוא הגורם המשלם בתום העסקה) בשיעור ריבית המתאים לסיכון של הספק (שמצדו נוטל מימון בשוק תחרותי). כך מתקבל השילוב של סיכון נמוך בריבית גבוהה