תקנון אתר קרדיטפלייס

הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם ("האתר") הינם בכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. שימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם.

 

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

 

ברוך הבא ("גולש" או "אתה") לאתר www.creditplace.co.il ("האתר"). האתר מופעל על ידי קרדיטפלייס בע"מ ("החברה"). בעצם שימושך באתר וגלישתך בו הינך מסכים לתנאי התקנון המובאים להלן ("התנאים" או "התקנון").  אנא קרא את התנאים בעיון רב, שכן השימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים.

התנאים המפורטים להלן יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך הגולש באתר וכן על החברה לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה וכל מי שפועל בשמה או מטעמה. מובהר כי התנאים המפורטים להלן באים בנוסף לכל התנאים וההסכמות המפורטים בהסכם הצטרפות ספק ו/או משקיע, ככל שנכרת כזה.

האתר הינו אתר תוכן המציע לגולשים מידע אינפורמטיבי, כתבות ופרסומות בנושאי מימון חוץ בנקאיים  ("התוכן") .ובכפוף לתנאים שלהלן, רשאי כל גולש להיחשף לתוכן המופיע באתר. הנתונים ו/או התוכן המתפרסמים באתר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, לרבות מאתרים אחרים ומטבעם הם עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת. הנתונים והתוכן מסופקים "As Is", ולא חלה על החברה אחריות בנוגע למידת העדכניות של התוכן.

נהג בתבונה ובמשנה זהירות בתגובות ובפניות אם וככל שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר ו/או פרסום פרט כלשהו מפרטיך בו. השימוש באינטרנט בכלל ולנושאים עסקיים , מסחריים וכספיים בפרט, חושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת (יחד ולחוד - "מחשב אישי"). עליך לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם ו/או במחשבך האישי.

לאלו שיצטרפו במסגרת "הסכם הצטרפות משקיע" ו/או "הסכם ספק" ( "ההסכמים"), השימוש באתר מאפשר כניסה למערכת מתקדמת ומקוונת למסחר רציף בחשבוניות ("מערכת המסחר" "המערכת"). המערכת הינה פלטפורמה המאפשרת חיבור בין בעלי עסקים המעוניינים לקבל מימון ("ספקים"), לבין משקיעים המעוניינים ליהנות מתשואה עודפת ("משקיעים"). ספקים ומשקיעים (ביחד "משתמשים") המעוניינים להשתמש במערכת המסחר מוזמנים להירשם ככאלו באתר ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה תוענק להם האפשרות לכרות עם החברה הסכם בכפוף לתנאיו  תוענק להם הרשות להשתמש במערכת המסחר וליהנות מהשירותים אשר מציעה החברה אגב השימוש במערכת המסחר ("השירותים"). אין בתנאים המפורטים בתקנון זה כדי לגרוע מהתנאים שפורטו בהסכמים.

ההגדרות והמונחים בהסכם יפורשו כאמור בהגדרות המפורטות בתקנון זה ובהסכמים, בהתאמה.

כללי

 1. גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש במערכת המסחר מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאים. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או במערכת המסחר לכל מטרה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה, למעט במקרה של סתירה בין התנאים לבין הסכמי המסחר, שאז יגברו הסכמי המסחר. 
 3. אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים ומאגרי המידע של החברה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של החברה.
 4. על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם. השירותים באתר זה אינם מוצעים מקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי הדין המקומי.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובמערכת המסחר הינם של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להציגם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בזכויות היוצרים, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובמערכת המסחר, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני ספקים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע").
 2. הכניסה לאתר וכל שימוש בו כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ובכלל זה חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
 3. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים, זכויות יוצרים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני ספקים

 1. כאמור, בין השאר, משמש האתר שער כניסה למערכת המסחר, אשר במסגרתה יפרסמו הספקים ו/או המשקיעים תוכן ומידע בקשר עם השירותים וחשבוניות ובכללם מחירים ועוד ("מידע משתמשים"). בכפוף להוראות כל דין, כל מידע המשתמשים הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש אשר העלה מידע זה לאתר או שסיפק מידע לחברה על מנת שהמידע יועלה לאתר.
 2. החברה אינה עורכת את ו/או מפקחת על מידע המשתמשים, המצגים והתחייבויות המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי המשתמשים ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולשים והמשתמשים. המידע נמסר "As-Is" וכפוף לטעות אנוש בהקלדתו ולכן לפני כל הסתמכות עליו – חלה חובת הבדיקה על המשתמש במידע. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, מטעים, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. החברה אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר.
 3. כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007.
 4. הגולש מבין כי מידע המשתמשים אינו באחריות החברה וכי אם החליט הגולש להסתמך על מידע המשתמשים, הוא עושה זאת על אחריותו. הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני המשתמשים המועלים, מוזנים ו/או המופיעים באתר, לרבות מצגים ו/או התחייבויות כלשהן של מי מהמשתמשים.

מידע שיווקי

 1. האתר כולל מידע שיווקי של החברה. כול פרסום של דעות, חדשות, מחקרים, ניתוחים פיננסיים, כלכליים, מחירים, תשואות, היקפים ואחרים, הינו מובא לצורך מטרות שיווקיות בלבד ואינו מובא לשם תמיכה, שיכנוע או הצעה להשקעה במכשיר פיננסי כזה או אחר. מוצע לגולשים ולמשתמשים לבצע מחקר עצמאי לפני ההחלטה האם להשתמש במערכת המסחר וכיצד לסחור בה. המידע המובא באתר ו/או במערכת המסחר לא ייחשב כהצעה לסחור או לבצע עסקה. החברה  לא תהא אחראית לכול הפסד או נזק אשר ייגרם למי מהמשתמשים עקב השימוש במערכת המסחר.
 2. המידע המובא באתר כפוף לשינויים ועדכונים בכול זמן. על אף שהחברה עושה מאמצים להבטיח את דיוק ונכונות המידע, החברה אינה מבטיחה כי אכן המידע הינו מדויק ונכון. החברה מפרסמת את המידע כפי שהוא וללא התחייבות.

מידע מסחרי

 1. פרסום תכנים, מצגים והתחייבויות, מודעות ו/או קופונים ו/או מבצעים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מצד החברה או מי מטעמה לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן.
 2.  החברה לא תבדוק את התכנים, מצגים והתחייבויות במודעות המפורסמות והמופיעות באתר, ואינה אחראית לאמור בהם. למען הסר ספק, החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה כאמור. הגולשים והמשתמשים הרשומים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים כאמור. עם זאת, החברה שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל מידע לגביו יימסר לה על ידי גולש כי התגלה כלא אמין וכן של כל פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הצהרת הגולשים

 1. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותך המלאה והבלעדית. 
 2. הינך מסכים כי החברה תהא רשאית למסור פרטים בדבר זהות גולש ככל שתידרש לעשות זאת על פי כל דין.   
 3. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאים, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי החברה כדלקמן:
  • כי הוא בן למעלה מגיל 18 ובעל כשירות משפטית להתקשר בהסכם וכי הגולש הסכים לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
  • לעשות שימוש באתר אך ורק בדרך מקובלת ועל פי כל דין ולא לעשות שימוש באתר ובשירותים של החברה לצורך ביצוע מעשה או פעולה כלשהי האסורים עפ"י כל דין;
  • לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
 4. גולש שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיו כמפורט לעיל - ייחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, והחברה תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש שהורחק על ידי החברה ו/או נמנעה כניסתו לא יהיה רשאי לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.
 5. הגולש שיגרום במעשה או במחדל לנזק כלשהו לחברה ו/או לגורם כלשהו במישרין או בעקיפין באמצעות האתר, יפצה וישפה את החברה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש המופיעים באתר ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשה הגולש באתר ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של החברה, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר והשימוש בשירותים האמורים.

הגבלת אחריות

 1. השימוש באינטרנט כסביבת עבודה חשוף לסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות המבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, לרבות סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכדו'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתרי הבנק או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך עצם השימוש בסביבת עבודה זו מהווה הכרה בכך שאין אפשרות ליצירת הגנה מוחלטת וקיים סיכון מובנה בכך שעלולים להיגרם נזקים ו/או הפסדים, ישירים ו/או עקיפים מעצם השימוש בסביבת העבודה, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע שמועבר ו/או מוצג במערכות, שיבוש בהוראות / בקשות, פעולות לא מורשות, שיבושים בפעולת האתר ו/או במערכות ו/או בזמני התגובה שלהם, לרבות אי ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של איזה ממערכות ו/או שירותי האתר וכיוצ"ב.
 2. אספקת השירותים ע"י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, לרבות ספקי תקשורת, תשתית וכד' והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם מעשה או מחדל של צדדים שלישיים כאמור.
 3. החברה אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש, לרבות למצגים ו/או להתחייבויות כלשהן של מי מבין "הספקים", "המשקיעים" או "הלקוחות" ו/או המוכרים הפוטנציאלים, לטיב המוצרים ו/או השירותים המוצעים, למכירתם, לתנאי הספקתם ולהתאמתם לדרישות ולתקנים, לחומר פרסום ולדפי מידע הקשורים בהם, אשר מועלים לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול ו/או בכל שירות אחר של החברה, ברבים לרבות באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או השירותים, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות ולרבות מקבלת או דחיית תכנים המוצעים ע"י מי מקהל הלקוחות ו/או המוכרים הפוטנציאלים.
 4. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.
 5. כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מצג והתחייבות, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.
 6. במידה והמשתמשים יתקשרו בינם ובינן עצמם ו/או עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים בינם ובין עצמם ו/או לבין הגורמים השלישיים, והחברה לא תהא צד להתקשרות. החברה אינה אחראית בשום דרך, ולא תישא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.
 7. היה והחברה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש ו/או משתמש, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה או מי ממועסקיה.
 8. בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, מצג והתחייבות, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 9. למען הסר כל ספק, אין כל ערובה להצלחת עסקה ואין כל ביטחון בביצוע השקעה כלשהי באמצעות האתר והפלטפורמה והגולש פוטר את החברה מכל אחריות לנזק או הפסד כלשהו בגין השימוש באתר, בפלטפורמה ובמערכת.

ניתוק, הפסקה ושינויים

 1. החברה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיוניות או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

 1. אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.
 2. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכול, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. מערכת האתר שומרת על פרטיות המשתמשים והפרטים הרלבנטיים מפורטים במסמך "מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע", המפורט בנפרד ומהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. הסכמתך כאמור לעיל בקשר עם משלוח דיוור ופרסום מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008. מובהר כי על אף הסכמתך כאמור, אתה תהא רשאי לחזור בך מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לאתר בכתב או בדרך בה שוגר אליך דבר הפרסומת.